Deze website, fcutrecht.nl, wordt onderhouden door FC Utrecht BV. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe FC Utrecht BV omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over FC Utrecht B.V.

FC Utrecht BV is gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 41179006 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor vragen over de privacyverklaring is FC Utrecht BV bereikbaar op telefoonnummer 030 888 55 00 Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@fcutrecht.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

FC Utrecht BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

1. Producten/diensten

Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van FC Utrecht BV aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van FC Utrecht BV.

Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat FC Utrecht BV kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FC Utrecht B.V. Het belang van FC Utrecht B.V. bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

2. Nieuwsbrief

Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat FC Utrecht BV een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.

Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt.

Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

3. Derden

FC Utrecht BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op www.eredivisie.nl (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”). Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

 • u via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
 • u commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
 • uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

4. Samengesteld profiel
De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. FC Utrecht BV gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor maar niet beperkt tot de navolgende doeleinden:

 • u beter begrijpen om op deze manier artikelen aan te bevelen die aansluiten bij de interesses;
 • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de gebruiker;
 • het informeren over andere producten en diensten van FC Utrecht;
 • doelgericht adverteren;
 • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen door middel van adverteren via sociale media zoals Facebook.

5. Analytische doeleinden

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Lees hier meer over onze cookieverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die u aan FC Utrecht verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan FC Utrecht, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als u meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door u worden verstrekt.
 • Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
 • Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van uw computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen
 • Bij e-mails die we u sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.
 • Het scannen van de Seizoenkaart of gekochte tickets om aankoophistorie, aankopen in de Fanshop en stadionbezoek te registreren.

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria FC Utrecht BV hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart FC Utrecht BV de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van FC Utrecht BV worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van FC Utrecht BV en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om FC Utrecht BV te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om FC Utrecht BV te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).

Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. FC Utrecht treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Contactgegevens

Indien uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u met ons contact opnemen.

FC Utrecht BV

Postbus 85159

3508 AD Utrecht

Email: info@fcutrecht.nl

Telefoon: +31 (0)30 888 55 00