Aandeelhoudersstructuur en statutenwijziging gerealiseerd

04 juni 2013
FC Utrecht en aandeelhouders hebben definitief akkoord bereikt over gewijzigde aandeelhoudersstructuur en daarmee samenhangende statutenwijziging.

FC Utrecht en zijn aandeelhouders hebben een definitief akkoord bereikt over een gewijzigde aandeelhoudersstructuur en de daarmee samenhangende statutenwijziging. Betrokken partijen zijn het er over eens dat de investeringen van de afgelopen jaren een groter belang voor Frans van Seumeren Holding rechtvaardigden.” Frans van Seumeren Holding verwerft definitief 99% van de aandelen van FC Utrecht. Stichting Beheer Aandelen behoudt een belang van 1%. Aan dit 1%-aandeel worden specifieke bevoegdheden toegekend met het oog op de continuïteit en identiteit van de club, het zogenaamde “golden share”.

Operationeel 0-resultaat
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Jacques van Ek licht toe: “Aan het begin van dit seizoen is door de directie een nieuw meerjarenplan vastgesteld, dat door de Raad van Commissarissen en de beide aandeelhouders is goedgekeurd. Dit plan heeft als essentiële doelstelling ‘het bereiken van een operationeel 0-resultaat (dit wil zeggen zonder transferresultaten) in het boekjaar 2014/2015’. Diverse maatregelen zijn onderdeel van dit nieuwe driejarenplan: invoering van een salarisplafond, terugbrengen van het aantal contractspelers van 28 naar 23 en kostenbeperking op alle fronten.

Sindsdien zijn door de leiding van FC Utrecht gesprekken gevoerd met diverse stakeholders. Met de KNVB, met de Gemeente Utrecht, met de supportersclubs en met de Raad van Advies van FC Utrecht, waarin de officiële geledingen van de club (SupportersVereniging FC Utrecht, De Vrienden van FC Utrecht en de Business Club) vertegenwoordigd zijn. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen van de statuten van zowel de club als van Stichting Beheer Aandelen. Ook is bij deze besprekingen gesproken over de samenstelling van de verschillende bestuursorganen

Stichting Continuïteit
"Alle gesprekken vonden in een goede sfeer plaats”, zegt Van Ek, die als voorzitter van de Raad van Commissarissen de besprekingen leidde. “Ik heb ook de overtuiging dat we hiermee goede stappen zetten. Belangrijk is ook dat in de toekomst geen dubbele petten meer voorkomen. Dit wil zeggen dat er geen personen meer zijn die in meerdere bestuursorganen zijn vertegenwoordigd.”

“Verder zijn de bevoegdheden van Stichting Continuïteit FC Utrecht, de nieuwe naam van de voormalige Stichting Beheer Aandelen, uitgebreid. Zij heeft ook bevoegdheden gekregen, waar het gaat om het maatschappelijk beleid van de club”, aldus Van Ek.

Concreet gezegd, bewaakt Stichting Continuïteit FC Utrecht (kortweg Stichting Continuïteit) de identiteit en de continuïteit van FC Utrecht. Stichting Continuïteit heeft met het “golden share” een vetorecht voor de volgende zaken: de speellocatie, het thuisshirt, het beleid op het gebied van opleiding en scouting en de maatschappelijke activiteiten van de club.

Het bestuur van de Stichting Continuïteit zal bestaan uit 2 onafhankelijke leden, te weten Steven de Waal (voorzitter) en Boele Staal. Beiden zijn reeds lang bij de club betrokken. Ook al voor de participatie van Frans van Seumeren Holding 5 jaar geleden. Nieuw is de toetreding van Teun den Hartog, afgevaardigde uit de Raad van Advies en daarmee de geledingen van de club.

Arie Brienen tot voor kort bestuurslid van Stichting Beheer Aandelen is voorzitter geworden van de auditcommissie die de club en de aandeelhouders adviseert over het financiële beleid.

Overdracht in toekomst
Stichting Continuïteit heeft ook een essentiële rol bij de eventuele overdracht van zeggenschap door de grootaandeelhouder in de toekomst. Steven de Waal: "Juridisch kan een aandeelhouder altijd zijn aandelen verkopen. Daarom is het van belang dat Stichting Continuïteit rond de eventuele overdracht van zeggenschap een stevige rol in de procedure krijgt en mede een oordeel kan vellen over de personen die zeggenschap verwerven. Overigens, en nogmaals, het gaat hier om een regeling ‘voor het geval dat’. Frans van Seumeren heeft zich destijds voor een periode van 10 jaar aan FC Utrecht verbonden. Daarvan resteren nu in ieder geval nog 5 jaar. Maar, ook voor de periode daarna zijn goede afspraken gemaakt. Bij een eventuele overdracht van de meerderheid van de aandelen in de toekomst als daarvan al ooit sprake zal zijn, is het van belang dat dit bij een betaaldvoetbalclub zorgvuldig en in goed overleg gebeurt.”

Frans van Seumeren: "Ik heb wel de intentie om, nu ik 99% van de aandelen in bezit heb, maximaal dertig procent te plaatsen bij belangstellende investeerders en deels via de introductie van een volksaandeel. Wel moet de club dan eerst gezond zijn. Ook hierover heb ik met Stichting Continuïteit goede afspraken gemaakt."

De Raad van Commissarissen van FC Utrecht wordt teruggebracht tot drie leden. “Dan kunnen we slagvaardiger opereren en dat is belangrijk in deze fase”, zegt Van Ek. “Vanaf nu zal de RvC van FC Utrecht bestaan uit Frans Snijders, die de contacten met de Raad van Advies, en daarmee met de geledingen, in zijn portefeuille heeft, Frans van Seumeren en ikzelf als onafhankelijk voorzitter. Commissaris Ad van Liempt treedt na 5 jaar op eigen initiatief en wegens drukke werkzaamheden terug, evenals Boele Staal die zich uitsluitend gaat richten op zijn bestuurslidmaatschap van Stichting Continuïteit.” Boele Staal (voormalig commissaris van de Koningin van de Provincie Utrecht); “tezamen met Steven de Waal en Frans Snijders heb ik destijds de besprekingen gevoerd, die tot de aandelenparticipatie van Van Seumeren met 63% hebben geleid. Wij zien de nieuwe aandelenstructuur als een belangrijke basis om tot een verdere gezondmaking van de club te komen en steunen deze nieuwe stappen volledig”.